ผู้นำแสงสว่างออนไลน์

เข้าร่วม สร้างแสงสว่าง ให้กับโลกออนไลน์


ในโครงการผู้นำแสงสว่างออนไลน์

สำรวจ Metaverse ผู้นำแสงสว่างออนไลน์
ผู้นำแสงสว่างออนไลน์
คือ ผู้ที่มีความกล้าหาญ
เต็มเปี่ยมด้วยความรัก
และปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์
ในการนำธรรมะไปแนะนำชาวโลก
ให้เข้าถึงดวงธรรมและพระธรรมกาย
ในยุคออนไลน์
ผู้นำแสงสว่างออนไลน์
Sharer
คือ ผู้ที่รักการแชร์ธรรมะ นำธรรมะส่งต่อแก่ทุกๆ คนในโลกออนไลน์
Creator
คือ ผู้ที่สามารถผลิตเนื้อหาธรรมะ เช่น วิดีโอ ภาพ สื่อต่างๆ เพื่อแบ่งปันธรรมะในโลกออนไลน์
LIVE
คือ ผู้ที่รักในเผยแผ่ธรรมะ ผ่านการถ่ายทอดสด
สพฺพทานํ
ธมฺมทานํ
ชินาติ
การให้
ธรรมทาน
ชนะการให้
ทั้งปวง
สำรวจ