1
สมณะหยุดแล้ว
เป็นคำที่ลึกซึ้ง

https://youtu.be/V8Rhv8EpWU4?si=woP-6VSLzvQbYd1I
0 สาธุ