40
คลอดโดยการผ่าท้อง (เป็นเพราะบุพกรรมใด?)
https://www.youtube.com/watch?v=OISlUq75cx4&list=PL6VMYwwsqS1wtywM51OZBWpT5ISIkItCs&index=237
0 สาธุ