การกระทำใดๆ ที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อโลกเป็นไม่มี หากการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดี โลกก็จะพลอยดีไปด้วย

การที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวัน กระแสแห่งความบริสุทธิ์จากใจของเรา จะแผ่ขยายออกไปช่วยกลั่นโลกนี้ให้สะอาด บริสุทธิ์ไปด้วย

ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการคิดดีพูดดีทำดี เป็นพลังงานบวก เป็นพลังงานสว่าง ส่วนความไม่บริสุทธิ์ที่เกิดจากการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว เป็นพลังงานลบ เป็นพลังงานมืด

ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็มาจากพลังงานไม่บริสุทธิ์ หรือพลังงานด้านมืดของมนุษย์จำนวนมากมารวมกันจนมีกำลังมากมาส่งผล เช่น พายุถล่ม เกิดจากโมหะคือความหลง ไฟไหม้ เกิดจากโทสะคือความโกรธ น้ำท่วม เกิดจากราคะ คือความมักมากในกาม

ตรงกันข้าม ถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธิ์ เป็นพลังงานจากความสว่างของใจมนุษย์จำนวนมากๆ มารวมกัน ก็จะทำให้ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศมีความสมดุลย์ อากาศจะไม่ร้อนเกินไป ไม่หนาวเกินไป ฝนตกตามฤดูกาล ทำให้พืชพรรณธัญญาหารต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์มีโอชารส ผู้คนจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีสงครามระหว่างประเทศ อย่างนี้เป็นต้น

ดังนั้น..เราจึงต้องช่วยกันแผ่พลังงานบริสุทธิ์ออกไปเยอะๆ โดยเริ่มต้นจากตัวเราเอง เริ่มต้นจากการคิดดี พูดดี ทำดี โดยเฉพาะการฝึกสมาธิเจริญภาวนาให้ได้ทุกวันนะ

#กล้าตะวัน
#บูชาพระรัตนตรัย
#072today
#ผู้นำแสงสว่างออนไลน์
0 สาธุ