" 8 0 ปี ธ ง ธ ร ร ม ชั ย "

โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
ผู้ ช่ ว ย คุ ณ ค รู ไ ม่ ใ ห ญ่
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ ห้อง SPD4 เวลา 19.10-20.40 น.
0 สาธุ